LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2563ยูนิเซฟ-ยูเนสโก ชื่นชมศธ.จัดเรียนออนไลน์สู้โควิด 03 มิ.ย. 2563เปิดรายชื่อ 61 สาขาขาดแคลน ไม่ต้องใช้วุฒิครู สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดอาชีวะ ได้ 03 มิ.ย. 2563เปิดระบบสมัครแล้ว! สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2563 จำนวน 1,942 อัตรา สมัครบัดนี้ - 7 มิ.ย.2563 03 มิ.ย. 2563สพฐ. ส่งหนังสือแจงแนวทางการจัดสอบนักเรียน ปี 63 ในสถานการณ์โควิด-19 03 มิ.ย. 2563สพม.25 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา สมัคร 8-16 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา สมัคร 1-9 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารฯ 03 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

รายงานการใช้ชุดการสอน สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

usericon

รายงานการใช้ชุดการสอน
สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


สามารถ เชื่อมกลาง


โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
ผู้รายงาน นายสามารถ เชื่อมกลาง
ปีที่ศึกษา 2561


บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม ในรูปแบบของชุดการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการสอนเรื่องหลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.47 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.91/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
3. นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.076 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.65
ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 7
เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ
จัดทำโดย
นายสามารถ เชื่อมกลาง


โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
คำนำ

ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่
1. ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง อริยสัจ 4
3. ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ศาสนพิธี 1
4. ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี 2
5. ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
6. ชุดการสอนที่ 6 เรื่อง วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
7. ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ
สำหรับชุดการสอนชุดนี้เป็นชุดที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้หมุนเวียนไปตามศูนย์การเรียนที่กำหนดให้ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
ตอนที่ 1 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
ตอนที่ 2 ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ
ตอนที่ 3 การประเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน นักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการใช้ชุดการสอน โดยให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ จึงจะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน
หวังว่าชุดการสอนชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และบังเกิดผลดีต่อ การจัดการเรียนการสอนของครู

สามารถ เชื่อมกลาง


สารบัญ

เรื่อง                     หน้า

ตอนที่ 1 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน ............................................................................................. 1
แบบทดสอบก่อนเรียน ............................................................................................... 4
ตอนที่ 2 ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ .................................... 6
ศูนย์ที่ 1 ศาสนาอิสลาม ............................................................................................. 7
ศูนย์ที่ 2 ศาสนาคริสต์ ............................................................................................... 14
ศูนย์ที่ 3 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ................................................................................ 21
ศูนย์ที่ 4 ศาสนาสิกข์ ................................................................................................. 28
ศูนย์สำรอง รู้จริงหรือไม่ ............................................................................................ 35
ตอนที่ 3 การประเมินผล .......................................................................................................... 38
แบบทดสอบหลังเรียน ............................................................................................... 40
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... 42
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ....................................................................................... 43
บรรณานุกรม ............................................................................................................................. 44
ภาคผนวก .................................................................................................................................. 46
แบบบันทึกสำหรับนักเรียน ........................................................................................ 47

2


3


ผังการจัดศูนย์การเรียน

    จัดชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียนตามผัง ดังนี้


การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระทำได้เมื่อ
1) นักเรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้นๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ
2) หากมีกลุ่มที่ทำกิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย หรือ
3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ ก็ให้ไปทำกิจกรรมยังศูนย์สำรอง และเมื่อมีศูนย์ใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สำรองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น


4


5
8


9


10


11


12


13

15


16


17


18


19


20

22


23


24


25


26


27

29


30


31


32


33


34

36
คำชี้แจง 1. มีบัตรคำสีสีม่วงและสีเขียว ชนิดละ 10 ใบ
2. ให้นักเรียนนำบัตรคำสีม่วงและสีเขียวมาต่อกัน 10 คู่ โดยมีความสัมพันธ์กัน
เกณฑ์ : นักเรียนจับคู่ได้ถูกต้อง 8 คู่ขึ้นไปจึงจะถือว่ารู้จริง37
คำชี้แจง 1. มีบัตรคำสีม่วงและสีเขียว ชนิดละ 10 ใบ
2. ให้นักเรียนนำบัตรคำสีม่วงและสีเขียวมาต่อกัน 10 คู่ โดยมีความสัมพันธ์กัน
เกณฑ์ : นักเรียนจับคู่ได้ถูกต้อง 8 คู่ขึ้นไปถือว่ารู้จริง


39


การประเมินผล

การประเมินผลดำเนินการดังนี้
    1. การประเมินผลก่อนเรียน
ประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน คะแนน 10 คะแนน
    2. การประเมินระหว่างเรียน
     ประเมินจากการตอบคำถามในบัตรคำถาม ดังนี้
     2.1 บัตรคำถามศูนย์ที่ 1 คะแนน 5 คะแนน
     2.2 บัตรคำถามศูนย์ที่ 2 คะแนน 5 คะแนน
     2.3 บัตรคำถามศูนย์ที่ 3 คะแนน 5 คะแนน
     2.4 บัตรคำถามศูนย์ที่ 4 คะแนน 5 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 20 คะแนน
    3. การประเมินผลหลังเรียน
ประเมินจากการทดสอบหลังเรียน คะแนน 10 คะแนน


40


41


42


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

ข้อ    เฉลยคำตอบ
1    ก
2    ค
3    ก
4    ข
5    ข
6    ก
7    ง
8    ข
9    ค
10    ง


43


เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

ข้อ    เฉลยคำตอบ
1    ค
2    ก
3    ข
4    ก
5    ข
6    ข
7    ก
8    ง
9    ง
10    ค

44


บรรณานุกรม

กวี วรกวิน พระมหามนัส กิตฺสาโร และณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2555.
จรัส พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2.
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.
. คู่มือการสอน พระพุทธศาสนา ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุหรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
พระมหามนัส กิตฺสาโร. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2554.
วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.
. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
สุริวัตร จันทร์โสภา. สัมฤทธิ์มาตรฐาน พระพุทธศาสนา ม.2. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.
บ้านปรือใหญ่, โรงเรียน. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พุทธศักราช 2551.
ศรีสะเกษ : โรงเรียนบ้านปรือใหญ่, 2553. (อัดสำเนา).

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

http://www.google.co.th/imgres. ภาพการบริจาคซะกาต. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://www.oknation.net
http://www.google.co.th/imgres. ภาพการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://www.innnews.co.th
http://www.google.co.th/imgres. ภาพการละหมาด.. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://www.okanation.net


45


http://www.google.co.th/imgres. ภาพคุรุ นานัก เดว ยิ. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก http://www.thaisikh.org
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพระนารายณ์. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก http://srinagathurka.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพระยูคริสต์. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://upload.wikipedia.org
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก https://sites.google.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีบูชาเทพ. (ออนไลน์).
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีศีลบวช. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://thanakorn2010.wordpress.co
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีศีลล้างบาป. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://rakkamson.blogspot.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีศีลล้างบาป. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://www.thaicatholicmission.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีแต่งงานของชาวฮินดู. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก http://www.hindumeeting.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีสังคัต. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก http://www.thaisikh.org
http://www.google.co.th/imgres. ภาพพิธีสวดภาวนา. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555). จาก http://www.thaisikh.org
http://www.google.co.th/imgres. ภาพมัสยิดกลาง อำเภอเบตง. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://www.tlcthai.com
http://www.google.co.th/imgres. ภาพอัลเลาะห์. (ออนไลน์).
(สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555). จาก http://student.lcct.ac.th
ภาคผนวก

แบบบันทึกสำหรับนักเรียน
ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

ชื่อ - สกุล ................................................................

ชั้น ............................................. เลขที่................


โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

48


กระดาษคำตอบ
สำหรับการทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ
............................................


ข้อ    ก    ข    ค    ง
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                49


บันทึกกิจกรรม
ศูนย์ที่ 1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม
--------------------------------

คำชี้แจง 1. นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรม ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ดังนี้
1) หลักศรัทธา 6 ประการ ของศาสนาอิสลามสอดคล้องกับหลักคารวะ 6 ในพระพุทธศาสนา
หรือไม่ อย่างไร
2) การปฏิญาณตนในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามสอดคล้องกับพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะในพระพุทธศาสนาหรือไม่ อย่างไร
2. บันทึกข้อสรุปของกลุ่มลงในแบบบันทึกสำหรับนักเรียน
3. ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสรุปบทเรียน

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


50


บันทึกการตอบคำถาม
ศูนย์ที่ 1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. หลักศรัทธา ประการแรกของศาสนาอิสลาม คือศรัทธาต่อผู้ใด
...................................................................................................................................................
2. การละหมาด หมายถึงอะไร จะต้องทำวันละกี่ครั้ง
....................................................................................................................................................
3. การบริจาคทานในศาสนาอิสลาม เรียกว่าอะไร
.....................................................................................................................................................
4. การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือการไปแสวงบุญมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
......................................................................................................................................................
5. การถือศีลอด ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

หมายเหตุ ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป


51


บันทึกกิจกรรม
ศูนย์ที่ 2 เรื่อง ศาสนาคริสต์
--------------------------------

คำชี้แจง 1. นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรม ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ดังนี้
1) หลักธรรมในบัญญัติ 10 ประการข้อใดที่สอดคล้องกับหลักเบญจศีล
ในพระพุทธศาสนา
2) พิธีมิสซา คล้ายกับการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในวันอะไร
2. บันทึกข้อสรุปของกลุ่มลงในแบบบันทึกสำหรับนักเรียน
3. ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสรุปบทเรียน

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................52


บันทึกการตอบคำถาม
ศูนย์ที่ 2 เรื่อง ศาสนาคริสต์

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. พิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์ เรียกว่าอะไร
...................................................................................................................................................
2. ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม คือพิธีกรรมอะไร
....................................................................................................................................................
3. ศีลแก้บาป คือพิธีกรรมอะไร
.....................................................................................................................................................
4. ศีลสมรส คือพิธีกรรมอะไร
......................................................................................................................................................
5. พิธีมิสซา เป็นพิธีกรรมที่คริสต์ศาสนิกชนปฏิบัติอย่างไร
.......................................................................................................................................................

หมายเหตุ ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป53


บันทึกกิจกรรม
ศูนย์ที่ 3 เรื่อง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
--------------------------------

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังนี้
1) อัสเตยะ ตรงกับหลักธรรมอะไรในพระพุทธศาสนา
2) ธี ตรงกับหลักธรรมอะไรในพระพุทธศาสนา
3) อโกธะ ตรงกับหลักธรรมอะไรในพระพุทธศาสนา
2. บันทึกข้อสรุปของกลุ่มลงในแบบบันทึกสำหรับนักเรียน
3. ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสรุปบทเรียน

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

54


บันทึกการตอบคำถาม
ศูนย์ที่ 3 เรื่อง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ มีการแบ่งช
sama98 27 เม.ย. 2562 เวลา 11:46 น. 0 157
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^