LASTEST NEWS

19 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 55 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 19 มิ.ย. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 9 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 19 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944-3945 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปีพ.ศ.2562 19 มิ.ย. 2562สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการคัดเลือกครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 19 มิ.ย. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 19 มิ.ย. 2562กศจ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 19 มิ.ย. 2562กศจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  18 มิ.ย. 2562กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
        กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน    นางสุมาลี เทพดุสิต

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 324 คน จาก 9 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 35 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.52/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7609 หมายความว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7609 หรือ คิดเป็น ร้อยละ 76.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่ตั้งไว้
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีความพึงพอใจทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ มาก

porpiangchai 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:55 น. 0 85
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^