LASTEST NEWS

22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong

usericon

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong
District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา         นางสาววชิกา สาระขันธ์
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา         โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีที่พิมพ์          2556

บทคัดย่[center]อ[/center]

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้ เป็นผลจากการนำนวัตกรรมที่เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 8 เล่ม
เมื่อได้นำไปดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเกิดสัมฤทธิผลเป็นที่พอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 36 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกแผน หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจำนวน 8 เล่ม มีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ( 4.72) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.50–0.75 มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.22–0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31-0.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test
ผลการศึกษาพบว่า

     1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 82.87/82.71
     2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7451 แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนขึ้นร้อยละ 74.51
3. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Tourism in Nayoong District เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อยากรู้อยากเรียนและรับความรู้อย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่อไป

28 พ.ย. 2557 เวลา 13:11 น. 0 849
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^