LASTEST NEWS

26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตล

usericon

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดอินทราวาส  สำนักงานเขตตล
ชื่อผลงาน    แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดอินทราวาส
สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ศึกษา    สุทธินี สามกองาม
ชื่อหน่วยงาน    โรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา        2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทราวาส และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และการสนทนากลุ่ม (Focus group) สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1.    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 อายุระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ ครูผู้สอน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ประสบการณ์ทำงาน 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26
2. ระดับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก อันดับแรกด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ โดยการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย
3. ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับน้อย อันดับแรก จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามลำดับ โดยการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย
    4.     แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
    1.     การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        แนวทางการพัฒนา
        1.1    กลุ่มผู้รับผิดชอบจะต้องประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยู่เสมอ
        1.2    ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ชุมชน และศักยภาพของสถานศึกษา
    2.     การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        แนวทางการพัฒนา
        2.1    จะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันอย่างสมเหตุสมผลและเป็นระบบ
        2.2    จัดระบบสนับสนุนภายในบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้การสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างจริงจัง
        2.3    เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องมีความชัดเจน สังเกตได้และวัดได้ในเชิงปริมาณ
        2.4    ยุทธศาสตร์และกลวิธีที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการบริหารจัดการ จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        2.5    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องมีรูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจตามแผนได้เป็นอย่างดี
        3.6    ผู้ปกครอง ชุมชน จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
        3.    การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
        แนวทางการพัฒนา    
        3.1    บุคลากรผู้รับผิดชอบหมุนเวียนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ
        3.2    ส่งตัวแทนและแกนนำไปอบรมยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับพร้อมนำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป
        3.3    ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับผิดชอบได้ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพบเห็นประสบการณ์ตรง อันจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
    4.    การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        แนวทางในการพัฒนา
        4.1    บุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่แผนกำหนดไว้
        4.2    ผู้บริหารบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา
        4.3    ต้องควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
    5.     จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
        แนวทางในการพัฒนา
        5.1    ครูทุกคนที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานจะต้องตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานของตนเองตามภาระและความรับผิดชอบ
        5.2    บุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบจะต้องตรวจสอบ และทบทวนการดำเนินงาน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงาน หรือบางกรณีตรวจสอบและทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนด
        5.3    คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องตรวจสอบทบทวนการดำเนินงานของทุกฝ่ายและภาพรวมของสถานศึกษา พร้อมทั้งทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
    6.    จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            แนวทางในการพัฒนา
        6.1    จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
        6.2    ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดผลและประเมินผลทั้งระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้
    7.    จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
        แนวทางในการพัฒนา
        7.1    จัดให้มีรายงานคุณภาพประจำปีของสถานศึกษาซึ่งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาว่าแต่ละปีบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
        7.2    ผู้รับผิดชอบจะต้องนำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพจากการตรวจสอบทบทวนมาเขียนเป็นรายงานเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป
    8.    จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
        แนวทางในการพัฒนา
        8.1    ต้องให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
        8.2     จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผู้รับผิดชอบควรมีการศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        8.3    ผู้บริหารจะต้องสร้างความรู้สึกของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องให้มุ่งมั่นพัฒนาสู่คุณภาพที่ดียิ่ง
        8.4    จะต้องมีการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผลให้สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป
nu2014 09 ต.ค. 2557 เวลา 11:40 น. 0 1,090
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^