LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 เม.ย. 2567สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบุรี เขต 2 23 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 เม.ย. 2567สพม.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.หนองคาย 23 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 23 เม.ย. 2567สพม.นครราชสีมา ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครราชสีมา 23 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 23 เม.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 23 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 3

ผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ เพื่อส่

usericon

ผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ  เพื่อส่
ชื่อเรื่องวิจัย     ผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย     นายรัชกฤช ชาญหิรัญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2556


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม ผลการวิจัย พบว่า
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาลูกเสือสามัญ จำนวน 20 คน
เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย และครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบการสอนหรือรับผิดชอบงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษา สามารถนำไปออกแบบกิจกรรมการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม กำหนดโครงร่างของกิจกรรม จำนวน 16 กิจกรรม แต่ละกิจกรรม
มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ สาระสำคัญ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลาการจัดกิจกรรม ขั้นตอน การจัดกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดและประเมินผลกิจกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความสอดคล้องและเหมาะสม ผลการประเมินแผน การจัดกิจกรรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกแผน และผลการศึกษานำร่อง (Pilot Study) กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความชัดเจน เหมาะสมกับนักเรียน และเหมาะสมกับเวลา

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 60 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 กิจกรรม แบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย และแบบสังเกตพฤติกรรมประชาธิปไตย ทำการทดลอง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พัฒนาการของพฤติกรรมทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองจากการประเมิน 4 ครั้ง ในระหว่าง การจัดกิจกรรมพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกระยะ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม ผลจากทดลองใช้กิจกรรมพบว่า กิจกรรม
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้ข้อค้นพบที่จะสามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น คือ การจัดกิจกรรมที่ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการประเมินที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
numberneung 03 ก.ย. 2557 เวลา 09:50 น. 0 800
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^