LASTEST NEWS

01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย 01 มี.ค. 2564โครงการเพชรในตม ปี 64 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! 28 ก.พ. 2564คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย 28 ก.พ. 2564“กนก” ชี้ รมว.ศธ.ใหม่ต้องรู้จริงไม่ยึดติดโควตา อย่าติดกับดักงานรูทีนโครงการสวยหรู 28 ก.พ. 2564ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังก

usericon

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังก
ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ปีการศึกษา 2556
ผู้ประเมิน     สุภาภรณ์ บุตรธรรม
ปีที่รายงาน 2556


[center]บทคัดย่อ[/center]

    การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยการดำเนิน กระบวนการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Modle) โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 103 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก จำนวน 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครูฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis)
    ผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้
    1.    ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.25, S.D = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ
    2.    ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการดำเนินงาน โครงการรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.04, S.D. = 0.22)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 9 ข้อ
    3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        3.1    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( X= 4.00, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
        3.2    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.08, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
    4.    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        4.1    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X=3.86, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 1 ข้อ
        4.2    ผลการประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.13, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกข้อ
sppbut 15 ส.ค. 2557 เวลา 11:19 น. 0 1,123
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^