LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2562ใจหายวาบ! ปีนี้เกษียณ3หมื่นคน 'บิ๊กศธ.'มีทั้งปลัดศธ.-เลขาฯกพฐ.-กอศ. 17 มิ.ย. 2562สพม.38 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21มิ.ย. - 1 ก.ค.2562 17 มิ.ย. 2562แฉหลักฐาน สอบครูไม่มีรายชื่อ แต่กลับติดอันดับ 1 ได้รายงานตัวพร้อมทำงานทันที 17 มิ.ย. 2562จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562คุรุสภาให้การรับรองเพิ่มเติม หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อีก 9 แห่ง 9 หลักสูตร 17 มิ.ย. 2562บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา สมัคร24มิ.ย.-12ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โร

usericon

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล  โร
ชื่อเรื่องประเมิน         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล
         โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ผู้ประเมิน          นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
ปีที่ประเมิน         2556

บทคัดย่อ
        การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพแวดล้อม (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (3) ด้านกระบวนการ และ (4) ด้านผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ปีการศึกษา
2556 จำนวน 936 คน จำแนกได้ดังนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการ ใช้ประชากรทั้งหมดจำนวน 17 คน คณะครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 79 คน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบประเมินฉบับที่ 1 จำนวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 แบบประเมินฉบับที่ 2 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.41, = 0.62 )
1.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34, =0.69)
    1.3 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.32, = 0.65)
        1.4 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, =0.55)
     1.5 ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีการเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน เป็นต้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีโอกาสฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มทักษะการอ่านจากหนังสืออ่านนอกเวลา
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน สรุปผลได้ดังนี้
     2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.39, S.D. = 0.58 ) ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( =4.45, S.D. = 0.56)
         2.2 ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีการเสนอแนะว่า ต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ได้สร้างนิสัยรักการอ่านตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำให้นักเรียนนำทักษะการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละระดับชั้น โรงเรียนควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และควรให้มีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป

    

aoyaing2517 19 พ.ค. 2557 เวลา 17:34 น. 0 440
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^