LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2562ใจหายวาบ! ปีนี้เกษียณ3หมื่นคน 'บิ๊กศธ.'มีทั้งปลัดศธ.-เลขาฯกพฐ.-กอศ. 17 มิ.ย. 2562สพม.38 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21มิ.ย. - 1 ก.ค.2562 17 มิ.ย. 2562แฉหลักฐาน สอบครูไม่มีรายชื่อ แต่กลับติดอันดับ 1 ได้รายงานตัวพร้อมทำงานทันที 17 มิ.ย. 2562จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562คุรุสภาให้การรับรองเพิ่มเติม หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อีก 9 แห่ง 9 หลักสูตร 17 มิ.ย. 2562บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา สมัคร24มิ.ย.-12ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

usericon

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้วิจัย นางขนิษฐา ลุนชัยภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินการโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินการตามโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินการตามโครงการดำเนินการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 4) ประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แนวคิดการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) การประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 615 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้ บุคลากร โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 65 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 275 คน ได้มาโดยกำหนดขนาด ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยการ จับฉลากแต่ละชั้นเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน     
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .45 - .85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .44 - .87 และมีค่าความเชื่อมั่นฉบับเท่ากับ 0.95 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .40 - .86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 4) แบบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน ใช้สัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อให้การประเมินโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า
1)    ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ หลักการและวัตถุประสงค์โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน รองลงมา คือ โครงการนิเทศภายในงานวิชาการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียน ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
2)    ด้านปัจจัยเบื้องต้น บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรในชุมชน รองลงมา คือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอ ส่วนข้อ ที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ได้รับงบสนับสนุนและหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณพอเพียงกับการดำเนินโครงการ
3)    ด้านกระบวนการ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน งานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การวางแผนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ การประเมิน ผลการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีระดับ ความเหมาะสมต่ำสุด คือ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
4)     ด้านผลผลิต บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน งานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รองลงมา คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5)    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย รองลงมา คือ นักเรียนปรึกษาเพื่อนในงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทบทวนความรู้และหาความรู้เพิ่มเติมเดิมหลังจากเรียนในชั้นเรียนเสมอ
6)    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิต ที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียน สุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของโรงเรียน รองลงมา คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทำการบ้านและงานที่ครูมอบหมายให้สม่ำเสมอ
7)    การสัมภาษณ์ครู สามารถสรุปได้ว่า ดังนี้
7.1การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนร่วมกันเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในเป็นอย่างดีและ บุคลากรในโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกำหนดข้อตกลงร่วมกันและยอมรับข้อตกลงที่กำหนดไว้
    7.2 การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับจุดเด่นของการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในงานวิชาการและพัฒนาจนเป็นแบบอย่างได้และสามารถระดมทรัพยากรในการนิเทศภายในงานวิชาการจนสัมฤทธิ์ผล บุคลากรให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เป็นอย่างดีและทำงานเป็นหมู่คณะ และ ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
    7.3 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ครูผู้สอนได้รับความรู้ เข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ

7.4    การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนในการดำเนินงานนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารในอนาคต พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความสำคัญกับการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบสี่ และโรงเรียนสามารถคงสภาพโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพ
    7.5 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นในการดำเนินงานนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารควรกำกับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สำเร็จและดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรมีการศึกษาผลงานโรงเรียนอื่นที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการใช้สื่อและวิธีการต่างๆในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลยิ่งขึ้น
8.    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2555 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 พบว่าปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 4.79 เหมาะสม ที่จะดำเนินการโครงการนิเทศภายในงานวิชาการต่อไป

        
27 เม.ย. 2557 เวลา 12:26 น. 0 322
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^