LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2567“คุรุสภา” พร้อมเปิดรับสมัครทดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 ปี 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย.-6 ก.ค. 67 จัดสอบ 15 จังหวัด 18 สนามสอบ เพิ่มทดสอบภาษาอังกฤษ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรี

usericon

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรี
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน วิชา ส 33104 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ของรูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกำหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ แบบวัดความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) รูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน มีชื่อว่ารูปแบบการสอนคิสดีปา (KISDIPA Model) มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขของการนำรูปแบบการสอนไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Knowledge Revision) ขั้นแบ่งกลุ่มแสวงหาความรู้ใหม่ (Information Searching Group) ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล และความรู้ใหม่ (Studying and Facing Problems) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม (Discussion Group) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ (Integrating Information) ขั้นการแสดง ผลงาน (Presentation) และขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Application)
2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนคิสดีปา (KISDIPA Model) พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.94/85.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.47, S.D. = 0.58)

Research Title : The Development of an Instruction Model using Cooperative Integration Learning Participated for Promoting Learning Ability of Students in Buddhism Subject (so 33104) for Matthayomsuksa 6 Phibunmangsahan School, Ubonratchathani Province
Researcher Name : Puchong Sriwattanapong
Academic Year : 2012

Abstract

This research aimed to : 1) develop an instructional model using Cooperative integration learning for promoting Learning ability of students. 2) empirically examine effectiveness of the model. The samples were 40 students studying in Matthayomsuksa 6/5 of Phibunmangsahan School in semester 2 academic year 2012 which is from Cluster Random Sampling. The research instruments were Cooperative integration learning lesson plan,s a critical learning test of students and a satisfaction questionnaire. The obtained data were analyzed by mean, percentage, standard deviation, dependent t-test and content analysis.
The research results were as follows :
1) The instructional model using Cooperative integration learning for promoting Learning ability of students was named “KISDIPA Model”. It consisted of 4 components : principle,s objective,s processes and conditions for implementation. The process comprised of 7 phases : 1. Knowledge Revision 2. Information Searching Group 3. Studying and Facing Problems 4. Discussion Group 5. Integrating Information 6. Presentation and 7. Application
2) The result of KISDIPA Model implementation revealed that the efficiency (E1/E2) equal 83.94/85.81 which is higher than specification at 80/80. Learning ability of students before and after the implementation of the model was significantly different at the level of .05. And the students’ satisfaction toward the instructional model was at the high level. (X̄ = 4.47, S.D. = 0.58)
01 ก.พ. 2557 เวลา 18:49 น. 0 1,082
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^