LASTEST NEWS

16 พ.ย. 2561จะเป็นอย่างไร? เมื่อเด็กยุคใหม่ เลือกเรียนแพทย์น้อย เด็กรุ่นใหม่เลือกทำงานและเรียนไปด้วยมากกว่า 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.- บาท 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร19-23พ.ย.2561 16 พ.ย. 2561กระทู้พันทิป : ทำไมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถึงไม่ได้เงินเดือนคะ ? 16 พ.ย. 2561สพฐ.เข้มหนุนเด็กเรียนรู้ไอทีจริงจัง 16 พ.ย. 2561“สสวท.”ชวนเด็กป.4-ม.ปลายประกวดงานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ย. 2561เปิดร่าง มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี 129 หน่วยกิต ฝึกสอน 25% ของเวลาเรียนแต่ละปี 16 พ.ย. 2561ยันหลักสูตรครู4ปี ไม่ได้ลดหน่วยกิต คุณภาพคับแก้ว 15 พ.ย. 2561กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 777 อัตรา สมัครออนไลน์ 15 พ.ย. 2561ด่วนที่สุด! การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ

usericon

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัย นายพิฆเณศ โคกทอง
ปีการศึกษา 2556
suriyapong 13 ธ.ค. 2556 เวลา 21:19 น. 0 482
usericon

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัย นายพิฆเณศ โคกทอง
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จานวน 108 คน ครูผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน และประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าโครงการ จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ในด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดาเนินงานและผลผลิตโครงการ และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อความ นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและหาค่าความเชื่อมัน (Reliability)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินการดาเนินงานของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ความคิดเห็นในการดาเนินงานของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับคือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยเบื้องต้น
2. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านสภาพแวดล้อม พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้อานวยการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์มีความจาเป็นสาหรับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ส่วนรายการที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
3. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านปัจ จัยเบื้องต้นพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ บุคลากร-ครู มีปริมาณที่เหมาะสมพอเพียงในการดาเนินงานโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ มีการเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดระดับสูงในหลักสูตรและเนื้อหาของค่ายวิทยาศาสตร์ ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ระยะเวลาในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน มีความเหมาะสมมากที่สุด
4. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านกระบวนการพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อตามความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ การกาหนดงานค่ายวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกาหนดการและกิจกรรมที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน รองลงมาคือค่ายวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านการศึกษา เคมี การแยกและการสกัดแสง สารละลาย ไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าค่าย ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ค่ายวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านผลผลิตพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้เข้าค่ายมีความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น รองลงมาคือผู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สามารถนากิจกรรมไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจาวัน ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ผู้เข้าค่ายมีการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่าและยั่งยืน
ความคิดเห็นที่ #1 suriyapong 13 ธ.ค. 2556 เวลา 21:21 น. 171.98.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^