LASTEST NEWS

19 ก.พ. 2562โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป สมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 19 ก.พ. 2562ชงแก้ระเบียบ ศธ.เรื่องหักหนี้ ให้ครูมีเงินเหลือพอใช้ไม่น้อยกว่า 30% 19 ก.พ. 2562ไม่ต้องผ่านภาค ก 43 อัตรา วุฒิม.3,ม.6,ปวช,ปวส.ทุกสาขา กรมที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ สมัครทาง Internet 19 ก.พ. 2562ข้าราชการครูท่านใดได้รับผลกระทบจากการเกณฑ์การย้าย จาก 2 เป็น 4 ปี (ครูผู้ช่วย 2+ครู 2 ปี) บ้างคะ ? 19 ก.พ. 2562โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 11-28 ก.พ.2562 18 ก.พ. 2562(( รับทั่วประเทศ )) กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 หลายอัตรา มี.ค.62 นี้ 18 ก.พ. 2562เช็ครายชื่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบครูอาชีวศึกษา ปีพ.ศ.2562 18 ก.พ. 2562(โปรดรอประกาศอย่างทางการ) เปิด72 สาขาที่เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562 17 ก.พ. 2562ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติขรก.ครู ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2562ดาวน์โหลด !! คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ

usericon

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัย นายพิฆเณศ โคกทอง
ปีการศึกษา 2556
suriyapong 13 ธ.ค. 2556 เวลา 21:19 น. 0 541
usericon

การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโ
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัย นายพิฆเณศ โคกทอง
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จานวน 108 คน ครูผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 19 คน และประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าโครงการ จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ในด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดาเนินงานและผลผลิตโครงการ และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อความ นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและหาค่าความเชื่อมัน (Reliability)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินการดาเนินงานของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ความคิดเห็นในการดาเนินงานของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับคือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยเบื้องต้น
2. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านสภาพแวดล้อม พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้อานวยการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์มีความจาเป็นสาหรับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ส่วนรายการที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
3. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านปัจ จัยเบื้องต้นพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ บุคลากร-ครู มีปริมาณที่เหมาะสมพอเพียงในการดาเนินงานโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ มีการเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดระดับสูงในหลักสูตรและเนื้อหาของค่ายวิทยาศาสตร์ ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ระยะเวลาในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน มีความเหมาะสมมากที่สุด
4. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านกระบวนการพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อตามความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ การกาหนดงานค่ายวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกาหนดการและกิจกรรมที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน รองลงมาคือค่ายวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านการศึกษา เคมี การแยกและการสกัดแสง สารละลาย ไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าค่าย ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ค่ายวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านผลผลิตพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อความคิดเห็นในการดาเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นด้วยในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ รายการที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้เข้าค่ายมีความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น รองลงมาคือผู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สามารถนากิจกรรมไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจาวัน ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น ๆ คือ ผู้เข้าค่ายมีการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่าและยั่งยืน
ความคิดเห็นที่ #1 suriyapong 13 ธ.ค. 2556 เวลา 21:21 น. 171.98.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^