LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2564ล่าสุด! สอบท้องถิ่นปี64 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา ครูผู้ช่วย 22 วิชาเอก 1,069 อัตรา 28 ม.ค. 2564เช็ก 22 วิชาเอก ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ปี 2564 1,069 อัตรา (ร่าง) รับสมัครสอบ 9-31 มี.ค.64 28 ม.ค. 2564เช็กรายชื่อ 55 สถาบัน ที่คุรุสภาให้การรับรอง เปิดสอนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 28 ม.ค. 2564คุรุสภา ประกาศรับรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร 28 ม.ค. 2564ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กศน รอบทั่วไป 2 ปี มีโอกาสเรียกบรรจุมั้ยคะ 28 ม.ค. 2564ก.ค.ค.ออกหนังสือ ว2/2564 อนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 28 ม.ค. 2564โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 27 ม.ค. 2564ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA 27 ม.ค. 2564วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป (ขยายเวลารับสมัคร) 27 ม.ค. 2564คุรุสภาขยายเวลาลงทะเบียนอบรมออนไลน์ อีก 3 รอบ อบรมผ่าน 60% รับเกียรติบัตร นับชั่วโมง ว21

รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสร

usericon

รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย  เพื่อสร้างเสร
ชื่อเรื่อง :    รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุง            สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                และพลศึกษา
ผู้รายงาน :    นางสาวสุชาดา ชุติไพจิตร
ปีที่ศึกษา :     ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

    การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะการชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 จำนวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ Pretest - Posttest Dependent
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความอ่อนตัว เล่มที่ 2 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้า เล่มที่ 3 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง เล่มที่ 4 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความคล่องแคล่วว่องไว เล่มที่ 5 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความเร็ว 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t – test)


    ผลการทดลอง พบว่า
    1) ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ ทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91, 4.93, 4.94, 4.95, 4.94 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 5 เล่ม เท่ากับ 4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
    2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 เล่ม
    3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
    โดยสรุป ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคุณภาพในระดับดีมาก จึงทำให้สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แตกต่างกันอย่างทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย อยู่ในระดับดีมาก


kodhahaha 13 ต.ค. 2556 เวลา 20:44 น. 0 865
usericon

รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย  เพื่อสร้างเสร
น่าสนใจมากครับ
ความคิดเห็นที่ #1 sam2916 15 ต.ค. 2556 เวลา 10:53 น. 223.207.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^