LASTEST NEWS

20 เม.ย. 2562โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร29เม.ย.-3พ.ค.62 20 เม.ย. 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 7 อัตรา สมัคร 25เม.ย.-15พ.ค.2562 20 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัคร 19-28เม.ย.2562 20 เม.ย. 2562กศจ.มุกดาหาร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชีกศจ.นครพนม) รายงานตัว 1 พ.ค.2562 20 เม.ย. 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (มีหรือไม่มีวุฒิครูก็ได้) 20 เม.ย. 2562โรงเรียนกุลโน รับสมัคครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 เมษายน 2562 20 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-26เม.ย.2562 19 เม.ย. 2562กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครผู้ช่วย 42 อัตรา - รายงานตัว 1 พ.ค.2562 19 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลลานสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา มีหรือไม่มีวุฒิครูก็ได้ สมัครบัดนี้-30เม.ย.62 19 เม.ย. 2562"หมอธี"สั่งรวบรวมคำสั่งคสช.เกี่ยวกับศธ.ให้รัฐบาลตรวจ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

usericon

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ทัศนีย์ กรวยสวัสดิ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. โรงเรียนบัวใหญ่ : นครราชสีมา.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ4) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ของโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 –2561กำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถการคิดโดยเน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้การสอนแบบบรรยาย ขาดการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง การสืบเสาะค้นหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง และการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณอย่างมีเหตุผลยังมีน้อย

2. รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อว่า“ ERISAE Model” มีองค์ประกอบสำคัญ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะ สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และสิ่งสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นการเตรียมความพร้อม (Encouragement and Preparation: E) 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Reviewing Knowledge: R) 3) ขั้นสืบค้นและฝึกปฏิบัติทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Inquiry and Practice Critical Thinking Skill: I) 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ (Sharing and Summarizing: S) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Application of Knowledge: A) และ 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) และรูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.50/85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นด้วยต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.75 และนักเรียนมีความเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับมากที่สุด เนื่องจากครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ ฝึกการคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
sudthapa 04 ก.ย. 2557 เวลา 16:04 น. 0 343
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^