LASTEST NEWS

12 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 12 ก.ค. 2563วิธีการ / ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 นี้ 12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ข้อ 1 สอบครูครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2563 12 ก.ค. 2563รมว.ศธ. พอใจ ภาพรวมสอบครูผู้ช่วย มอบ สพฐ. สอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง 11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 31 อัตรา สมัคร 24-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 318 อัตรา สมัครออนไลน์ 17-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ก.ค. 256319 จังหวัด รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 10 ก.ค. 2563กศจ.ปัตตานี สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชี 407 ราย คงเหลือ 124 ราย

กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผล

usericon

กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผล
บทคัดย่อ     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2. ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาจากเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 3. สร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.    สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พบว่า ยังขาดการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากโรงเรียนขาดผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทไม่ตรงกับหน้าที่ และครูมีคุณวุฒิไม่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนและมีภาระหนักมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มาจากชุมชนที่ครอบครัวไม่มีเวลาและความรู้พอที่จะสอนการบ้านต่อจากครูได้     2. ความต้องการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาจากเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ (1) ให้ผู้บริหารเทศบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นมาเป็นอันดับหนึ่ง (2) ให้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการสถานศึกษาในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ (3) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุ่มเทและเสียสละเพื่อเยาวชนอย่างเต็มความสามารถโดยเทศบาลสนับสนุนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน (4) ให้องค์กรชุมชนใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (5) ให้ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นฐานของครอบครัว และ (6) สร้างกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท คือ กลยุทธ์การมีส่วนแบบมีพันธะสัญญา ประกอบด้วย (1) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท (2) หลักการแนวคิดที่สำคัญคือ ส่งเสริมแนวคิดการมีส่วนร่วมและพันธะสัญญาในในการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน ผู้ปกครองและเด็ก (3) ลักษณะการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยเป็นกรรมการและช่วยสอน และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยและเข้าร่วมกิจกรรม (4) กระบวนการการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ การร่วมตัดสินใจและดำเนินการ (5) บทบาทของการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ ด้านวิชาการและด้านงบประมาณ
longjoypkms 22 มี.ค. 2556 เวลา 22:09 น. 0 1,640
usericon

กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผล
    อ้างอิงกระทู้ (Quote Tpoic ID) 662 โดย (By) longjoypkms :
    บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2. ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาจากเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 3. สร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พบว่า ยังขาดการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากโรงเรียนขาดผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทไม่ตรงกับหน้าที่ และครูมีคุณวุฒิไม่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนและมีภาระหนักมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มาจากชุมชนที่ครอบครัวไม่มีเวลาและความรู้พอที่จะสอนการบ้านต่อจากครูได้ 2. ความต้องการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาจากเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ (1) ให้ผู้บริหารเทศบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นมาเป็นอันดับหนึ่ง (2) ให้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการสถานศึกษาในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ (3) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุ่มเทและเสียสละเพื่อเยาวชนอย่างเต็มความสามารถโดยเทศบาลสนับสนุนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน (4) ให้องค์กรชุมชนใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (5) ให้ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นฐานของครอบครัว และ (6) สร้างกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท คือ กลยุทธ์การมีส่วนแบบมีพันธะสัญญา ประกอบด้วย (1) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท (2) หลักการแนวคิดที่สำคัญคือ ส่งเสริมแนวคิดการมีส่วนร่วมและพันธะสัญญาในในการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน ผู้ปกครองและเด็ก (3) ลักษณะการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยเป็นกรรมการและช่วยสอน และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยและเข้าร่วมกิจกรรม (4) กระบวนการการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ การร่วมตัดสินใจและดำเนินการ (5) บทบาทของการมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ ด้านวิชาการและด้านงบประมาณ
ความคิดเห็นที่ #1 banchabunsing 24 มี.ค. 2556 เวลา 17:24 น. 10.101.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^