LASTEST NEWS

06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2563กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.นราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563ถกศบค.7 ส.ค.ปลดล็อครร.4,500แห่งเรียนonsite 100%

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

usericon

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้วิจัย นางขนิษฐา ลุนชัยภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินการโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินการตามโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินการตามโครงการดำเนินการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 4) ประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แนวคิดการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) การประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 615 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้ บุคลากร โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 65 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 275 คน ได้มาโดยกำหนดขนาด ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยการ จับฉลากแต่ละชั้นเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน     
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .45 - .85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .44 - .87 และมีค่าความเชื่อมั่นฉบับเท่ากับ 0.95 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .40 - .86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 4) แบบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน ใช้สัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อให้การประเมินโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า
1)    ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ หลักการและวัตถุประสงค์โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน รองลงมา คือ โครงการนิเทศภายในงานวิชาการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียน ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
2)    ด้านปัจจัยเบื้องต้น บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรในชุมชน รองลงมา คือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอ ส่วนข้อ ที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ได้รับงบสนับสนุนและหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณพอเพียงกับการดำเนินโครงการ
3)    ด้านกระบวนการ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน งานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การวางแผนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ การประเมิน ผลการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีระดับ ความเหมาะสมต่ำสุด คือ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
4)     ด้านผลผลิต บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน งานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รองลงมา คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5)    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย รองลงมา คือ นักเรียนปรึกษาเพื่อนในงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทบทวนความรู้และหาความรู้เพิ่มเติมเดิมหลังจากเรียนในชั้นเรียนเสมอ
6)    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิต ที่เกิดจากการนิเทศภายในงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียน สุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของโรงเรียน รองลงมา คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทำการบ้านและงานที่ครูมอบหมายให้สม่ำเสมอ
7)    การสัมภาษณ์ครู สามารถสรุปได้ว่า ดังนี้
7.1การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนร่วมกันเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในเป็นอย่างดีและ บุคลากรในโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกำหนดข้อตกลงร่วมกันและยอมรับข้อตกลงที่กำหนดไว้
    7.2 การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับจุดเด่นของการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในงานวิชาการและพัฒนาจนเป็นแบบอย่างได้และสามารถระดมทรัพยากรในการนิเทศภายในงานวิชาการจนสัมฤทธิ์ผล บุคลากรให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เป็นอย่างดีและทำงานเป็นหมู่คณะ และ ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
    7.3 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ครูผู้สอนได้รับความรู้ เข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ

7.4    การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนในการดำเนินงานนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารในอนาคต พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความสำคัญกับการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบสี่ และโรงเรียนสามารถคงสภาพโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพ
    7.5 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นในการดำเนินงานนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารควรกำกับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สำเร็จและดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรมีการศึกษาผลงานโรงเรียนอื่นที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการใช้สื่อและวิธีการต่างๆในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลยิ่งขึ้น
8.    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2555 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 พบว่าปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 4.79 เหมาะสม ที่จะดำเนินการโครงการนิเทศภายในงานวิชาการต่อไป

        
27 เม.ย. 2557 เวลา 12:26 น. 0 625
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^