LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 08 มี.ค. 2567 เวลา 16:05 น.
  • 7,586
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอํานาจการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,800 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 8 - 14 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 08 มี.ค. 2567 เวลา 16:05 น.
  • 7,586

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^