LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

  • 21 ก.พ. 2567 เวลา 10:36 น.
  • 5,352
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักในงานสอน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

2. อัตราจ้าง
2.1 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,690 บาท
2.2 คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,800 บาท
2.3 คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 สอนวิชาการ หรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ ขั้นสูงเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสอนและกิจกรรมนักเรียน ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 (ก) (ข) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่น
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 – ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 446, 0-2909-1434 หรือทางเว็บไซต์ https://vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 21 ก.พ. 2567 เวลา 10:36 น.
  • 5,352

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^