LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2567 

  • 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:25 น.
  • 1,025
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2567 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ด้วยโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 (จะทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินงบประมาณค่าจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
2.2 สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา
2.3 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทําการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
2.4 ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
2.6 ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียนเมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น
2.7 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
2.8 ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
2.9 มีความสามารถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถานการณ์ทํางาน มีความเป็นมิตร สุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
3.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี มีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป และมีมาตรฐานความรู้ ดังนี้
3.3.1 มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
3.3.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้
3.3.3 กรณีที่มีวุฒิปริญญาอื่น สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.3.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
3.3.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3 และ YL ไม่น้อยกว่า Band-3 สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา
3.3.3.3 ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3 และ CUIL ไม่น้อยกว่า Band-3 สำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา
3.3.3.4 Trinity TESOL Level 5 Certificate
3.3.3.5 CELTA
3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ระหว่าง วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:25 น.
  • 1,025

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^