LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

  • 09 ก.พ. 2567 เวลา 12:06 น.
  • 1,767
โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567  
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านละแอ

ประกาศ โรงเรียนบ้านละแอ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านละแอ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ด้วยโรงเรียนบ้านละแอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านละแอ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามรถ หรือจิตรฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
3.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (เงื่อนไขในการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.2.1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.2.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.2.4 เป็นบุคคลในพื้นที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
- อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตําบลละแอ อําเภอยะหา (8 คะแนน)
- อาศัยอยู่ในตําบลละแอ อําเภอยะหา (5 คะแนน)
- อาศัยอยู่ในอําเภอยะหา (3 คะแนน)
3.2.5 ต้องมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในพื้นที่อําเภอยะหาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่

วันสุดท้ายของการวันรับสมัคร
4. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านละแอ ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น.– 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 09 ก.พ. 2567 เวลา 12:06 น.
  • 1,767

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^