LASTEST NEWS

28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 12:43 น.
  • 5,801
สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 4 อัตรา

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1098 เรื่อง การกําหนด ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานราชการในหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6057 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงานและตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
         1.1.1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000/เดือน
         1.1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000/เดือน

    1.2 รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
    1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้างโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น
    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 หมายเหตุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 สําหรับพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2.2.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 มีคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 (1) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 (2) ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 2.2.2 ตำแหน่งครูผู้สอน
 1. มีคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 (1) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 (2) ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ยกเว้น หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครฯ ได้

3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์2567 ถึงวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 12:43 น.
  • 5,801

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^