LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 25 ธ.ค. 2566 เวลา 12:12 น.
  • 2,340
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ด้วยโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มงานกิจการนักเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

1.1 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1) งานเอกสารและงานธุรการต่างๆ
2) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน
1) งานเอกสารและงานธุรการต่างๆ
2) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 40 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ตามข้อ 1.1) หรือสาขาวิชาสังคมศึกษา (ตามข้อ 1.2)
3) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอน
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเหมาะสมกับอาชีพครู
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร
1) ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและใบรายงานการศึกษา (ป.บัณฑิต) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3) ใบรับรองแพทย์โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงเรื้อรัง จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ เอกสารทุกรายการให้มีการรับรองความถูกต้อง

4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ห้อง 311 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร
 
  • 25 ธ.ค. 2566 เวลา 12:12 น.
  • 2,340

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^