LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566

  • 20 ธ.ค. 2566 เวลา 15:46 น.
  • 2,018
โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคูเต่าวิทยา

ประกาศโรงเรียนคูเต่าวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด้วยโรงเรียนคูเต่าวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ที่ ศธ 04338/ ว047 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
ธุรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา

2. อัตราจ้าง
2.1 ค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,000 บาท
2.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน 9 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567
3. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
3.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ My office
3.2 งานพัสดุ จัดทําเอกสาร จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึก
ข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
3.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา อําเภอหาดใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 20 ธ.ค. 2566 เวลา 15:46 น.
  • 2,018

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^