LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.2566

  • 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:22 น.
  • 4,146
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ว่าด้วยการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
2) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง เลขที่ 128/4 ถ.สุขสวัสดิ์1 ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :: เอกสารแนบ
  • 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:22 น.
  • 4,146

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^