LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 22 พ.ย. 2566 เวลา 06:58 น.
  • 11,077
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 27 พ.ย.-1 ธ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1098 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการในหน่วยงานการศึกษาและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว6057 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่องการจัดสรรอัตราพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
1.2 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามมาตรฐานตำแหน่งและลักษณะงานของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

1.3 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.5 สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

2
1.6 ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
9) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา
มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.การสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 22 พ.ย. 2566 เวลา 06:58 น.
  • 11,077

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^