LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,000 - 20,000.-บาท

  • 12 ต.ค. 2566 เวลา 12:29 น.
  • 6,790
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,000 - 20,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,000 - 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-22 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 28/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2557 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง
2.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.2 เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (IEP) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2548
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาห์กิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.2.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิซาเอก ที่รับสมัคร
3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอกแนะแนว วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
2. การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. จิตวิทยาและการแนะแนว
5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
7. จิตวิทยา
8. จิตวิทยาการศึกษา
9. จิตวิทยาโรงเรียน
10. จิตวิทยาสังคม
11.จิตวิทยาพัฒนาการ
12. จิตวิทยาการทดลอง
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1. - 12.

หมายเหตุ
1. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิซาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือทางหรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิซานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.2.2 เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตัน จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดในห้องพยาบาลให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
3) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการติดต่อประสานกับครู ผู้ปกครองและโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้
4) มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,Canva และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งได้ดี
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (IEP)
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
2) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียนได้ หากมีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4) สามารถบริหารจัดการงาน รับผิดชอบงานได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงาน และบริหารจัดการติดต่อประสานงานได้ดี
5) มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6) หากมีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อเอกสารการเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เลขที่ 45 ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 11700 หรือยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทาง Email: 62622@chinorot.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-8661882 ต่อ 602
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 12 ต.ค. 2566 เวลา 12:29 น.
  • 6,790

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^