LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2566

  • 08 ต.ค. 2566 เวลา 06:54 น.
  • 8,928
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

ด้วยโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 12,000 บาท
1.2 ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 12,000 บาท
1.3 ครูช่วยสอน วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 12,000 บาท
1.4 ครูช่วยสอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 12,000 บาท
1.5 ครูช่วยสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 12,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ที่ได้รับเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการโรค ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และตรงตามสาขา/วิชาเอกที่สมัคร
3. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง) ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือ หลักฐานแสดงการยื่นขออนุญาตรับใบประกอบวิชาชีพครู (หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม)
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย
5. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
6. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
6. สามารถใช้นคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม08-8564-5070 , o8-7937-5566 งานบุคลากร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 08 ต.ค. 2566 เวลา 06:54 น.
  • 8,928

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^