LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566

  • 04 ต.ค. 2566 เวลา 13:43 น.
  • 1,697
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 

ประกาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 ด้วย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม เลขที่ 99/1 หมู่ 14 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา 

 อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  4009/ว4562 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน 
    1.1    ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
              อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา
              ค่าตอบแทน 8,000  บาท  (แปดพันบาทถ้วน)
              ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
Advertisement


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2.1.1 มีสัญชาติไทย
        2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
        2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ทางการศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
        2.2.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
        2.2.3 มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งคุรุสภาออกให้

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการชั้น 2 อาคารน้อมเกล้าฯ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30–15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-847-779-524  ครูวนิดา  วัฒนินทร , 0-849-515-920 ครูกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครูกลุ่มบริหารงานบุคคล
        
ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 04 ต.ค. 2566 เวลา 13:43 น.
  • 1,697

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^