LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 14:55 น.
  • 10,691
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4707/2566 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
1.1 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
1.5 แนะแนว จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่ง ประกาคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังนี้
 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2.1.10 สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัคร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบจ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในสาขาวิชาเอกที่สมัคร

3. ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ
 3.1 มีความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน
 3.2 มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ฯลฯ
 3.3 มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้การประสานงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
 3.4 มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม เข้าใจองค์กรและระบบงาน มีจิตบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทน
กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. วิธีการรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
 5.1 เปิดเว็บไซต์ www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้
 5.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกใบสมัครสอบการคัดเลือกพนักงานจ้าง
 5.3 พิมพ์ใบสมัครขนาดกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
5.4 ผู้สมัครสอบนำใบสมัครสอบ และหลักฐานการสมัครทั้งหมด มาแสดงตนในวันสรรหาและเลือกสรรตามวันเวลาที่ประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 044-305167 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 14:55 น.
  • 10,691

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^