LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปทุมธานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปทุมธานี 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ตาก - ผลย้ายครู 2566 สพม.ตาก 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.เลย หนองบัวลำภู - ผลย้ายครู 2566 สพม.เลย หนองบัวลำภู 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 22:53 น.
  • 10,914
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามโครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานต่างๆ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้
    1.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
    1.2 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    1.3 สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 
    1.4 สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
    1.5 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    1.6 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    2.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    2.4 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2.5 ปฏิบัติความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    2.6 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2.8 ปฏิบัติงานช่วยในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
    2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) สัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
          (3) เป็นผู้มีความเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค

          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
          (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยลงโทษ ให้ออก ปลดออก เพราะการทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายอื่น
          (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือถูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
          (9) ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตการสอบเข้ารับราชการ
          (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (11) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          (1) มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพอื่นโดยมีวุฒิปริญญาวิชาชีพอื่น จะต้องมีพื้นฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          (2) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

4. ค่าตอบแทน
    อัตราค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี รับเงินค่าจ้าง เดือนละ 15,800 บาท และคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 25665 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 22:53 น.
  • 10,914

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <