LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบ ผอ. - รองผอ.สถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา

สพม.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตรา พนักงานราชการทั่วไปอีก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 ก.ย.2566

  • 01 ก.ย. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 20,504
สพม.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตรา พนักงานราชการทั่วไปอีก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 ก.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตรา พนักงานราชการทั่วไปอีก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โตยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและระยะเวลาการจ้าง (15 อัตรา) ดังนี้
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา
          - คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18,000 บาท
    1.2 กลุ่มงานบริการ
          ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 2 อัตรา
          - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท
          - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
          - ประกาศนียบัตรมัยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 10,430 บาท

   1.3 ชอบช่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
   1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ท.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563) และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565
   1.5 ระยะเวลาการจ้าง
          จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารหนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
          (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
          (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (9) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัครคัดเลือก
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เลขที่ 34/6 อาคารวีระ รอดเรือง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 10 กันยายน 2566 ภาคเช้าเวลา 18.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 01 ก.ย. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 20,504

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <