LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง  23 ก.ย. 2566เสมา 2 รับปาก !!! เร่งแก้ปัญหาครูรับภาระงานธุรการ 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบ ผอ. - รองผอ.สถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท

  • 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:32 น.
  • 1,345
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท (ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานพัสดุ
๒.๒.๑ คุณวุฒิที่ใช้สําหรับการเลือกสรร ต้องเป็นคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ตามสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาการเงินและบัญชี
2.2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint)และโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ
2.2.3 มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และตรงตอ่ เวลาในการทํางาน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัครสามารถสมัครได้ถึงเวลา 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:32 น.
  • 1,345

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <