LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค.2566

  • 28 ก.ค. 2566 เวลา 11:34 น.
  • 11,826
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. วิชาเอกปฐมวัย จํานวน 4 อัตรา
2. วิชาเอกประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น


2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สําหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษา กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู(P License)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี http://www.anubanchon.ac.th หัวข้อประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัครสามารถสมัครได้ถึงหเวลา 16.30 น.)

4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
3) ระเบียนการแสดงผลการเรียน (transcript) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 และรวมทั้ง 2 สมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 28 ก.ค. 2566 เวลา 11:34 น.
  • 11,826

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^