LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม เงินเดือน 10,000.-บาท

  • 18 มิ.ย. 2566 เวลา 21:28 น.
  • 2,948
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม เงินเดือน 10,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตรกรรม เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิ.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาการงานอาชีพ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม

ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาการงานอาชีพ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.1 ครูอัตราจ้าง รายวิชาการงานอาชีพ สาขาวิซาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้างรายวิชาการงานอาชีพ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนการงานอาชีพ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.3 มีใจรักการสอน และหากมีประสบการณ์ในด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง/เดือน 10,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง หรือตามกฎหมายกำหนด

5. เอกสารการรับสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ สวมใส่เสื้อสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน (TRANSCRIP) พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราซการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่ www.maesai.ac.th

8. วันสอบคัดเลือก
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยจะทำการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
1) สอบภาคปฏิบัติ
2) สอบสัมภาษณ์

9. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่ ww.maesai.ac.th

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 ทำสัญญาและปฏิบัติงาน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกัน) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
 
  • 18 มิ.ย. 2566 เวลา 21:28 น.
  • 2,948

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^