LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา

  • 08 มิ.ย. 2566 เวลา 21:14 น.
  • 8,642
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา ตั้งแต่ 9-16 มิ.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบท้ายสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 3/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ข้อ 5 และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 7/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ข้อ 1

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยุติธรรมมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเป็นไปตามรายเอียดสาระสำคัญการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล ชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ค่าตอบแทน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
4.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่อวกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.8 ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
4.9 เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครฯ
3) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนตามที่กำหนด และยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : RY@rayong.nfe.go.th จำนวน 1 ชุด เปิดรับสมัครวันที่ 9 มิถุนายน 2566 - บิดรับสมัครวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) เว็บไซต์ http://118.174.211.10/rayong/ (เว็บไซต์นี้ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านบาวน์เซอร์ Google Chrome)
2) Facebook : https://www.facebook.com/rayong.nfe
รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 08 มิ.ย. 2566 เวลา 21:14 น.
  • 8,642

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^