LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.สตูล ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สตูล 25 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด !! แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Onine) เพียงรูปแบบเดียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท

  • 04 มิ.ย. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 37,560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 100 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
 วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย

 2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ
 2.1 สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ
 2.2 หากมีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการได้ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินชดเชย
- เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนศึกษาบุตร
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย หรือประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือการจัดการศพ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 3.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ(แบบ สด.43) เท่านั้น
3.3 สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

4. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และปิดชําระเงินเวลา21.00 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. 

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ชําระเงินโดยใช้ QR Code ที่ได้รับผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินชํารุดสูญหาย หรือส่งใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ QR Code ผู้สมัครสามารถ ค้นหาในเมนู "พิมพ์ใบชําระเงิน" ที่เว็ปไซต์รับสมัครสอบโดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถขอ QR Code ใบแจ้งการชําระเงินใหม่ได้ทันทีขั้นตอนที่ 2 นํา QR Code ใบแจ้งการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผ่าน Application ทางการเงินทุกธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566 โดยเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย 
 
  • 04 มิ.ย. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 37,560

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^