LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 03 มิ.ย. 2566 เวลา 10:05 น.
  • 12,598
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

    ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
    อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ 2557 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ อัตราว่างสิทธิประโยชน์  
     ระยะเวลาจ้าง
    กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
    ชื่อตำแหน่ง   ตำแหน่งครูผู้สอน  
    ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    (2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    (3)  การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    (4)  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    (5)  ปฏิบัติงานหอนอนนักเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    (6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้  
    กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา     จำนวน  1 อัตรา


    ค่าตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท  และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมร้อยละ 5
    สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้   
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)


    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (1)  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
    (2)  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    (3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบ ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ คือ  (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (3) หนังสือรับรองสิทธิ ตามพรบ.สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2546
    (4)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา
        -  ให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร https://shorturl.at/kvLP9 ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.                  
        - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น. ให้ท่านนำใบสมัครตัวจริงพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นตามหัวข้อ 3.2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

***โปรดแต่งกายให้สุภาพในสถานที่ราชการ***
 
  • 03 มิ.ย. 2566 เวลา 10:05 น.
  • 12,598

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^