LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567

โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566

  • 23 เม.ย. 2566 เวลา 18:23 น.
  • 2,070
โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดจันดี

ประกาศโรงเรียนวัดจันดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนวัดจันดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความประสงค์ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา สําหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04009/ว6399 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่องการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิชาภาษาอังกฤษ
4.2 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร1 หลังเสาธง โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.2 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
6.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดจันดีจะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และที่เว็บไซต์โรงเรียน

8. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดจันดี จะดําเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาจาก
8.1. สอบภาคความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และวิชาเอก 100 ข้อ 100 คะแนน
8.2. สอบปฏิบัติการสอน 30 นาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยผู้สมัครเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่จะสอน และสื่อการสอนมาด้วยตนเอง 50 คะแนน
8.3. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดจันดี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และที่เว็บไซต์โรงเรียน 

อัตราในตําแหน่งนี้เป็นครูอัตราจ้างรายเดือนทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 23 เม.ย. 2566 เวลา 18:23 น.
  • 2,070

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^