LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนกันตังพิทยากร รับสมัคร ครูผู้ช่วย 3 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2566

  • 17 เม.ย. 2566 เวลา 17:56 น.
  • 4,761
โรงเรียนกันตังพิทยากร รับสมัคร ครูผู้ช่วย 3 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนกันตังพิทยากร รับสมัคร ครูผู้ช่วย 3 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกันตังพิทยากร

ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยโรงเรียนกันตังพิทยากร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1. จบวุฒิปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.2. จบวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
1.3. จบวุฒิปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติด้งนี้
2.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามวิชาเอกที่รับสมัคร
2.4. มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา
2.5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3.6 หนังสือรับรองการทํางาน(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
3.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
3.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

4. กําหนดวันรับสมัคร วันสอบ และวันประกาศผลสอบ
4.1. รับสมัครวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัตรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆจากโรงเรียนมิได้

4.2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียนกันตังพิทยากร
4.3. สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร
4.4. ประกาศผลการสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียนกันตังพิทยากร
4.5. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

5. การจัดทําสัญญาจ้าง
5.1 จะดําเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วย เรียงลําดับตามที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินลําดับที่ 1 จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องบุคคล โรงเรียนกันตังพิทยากร
5.2 การจัดทําสัญญาจ้างเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
5.3 การจัดทําสัญญาจ้าง จะยึดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวทําสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
5.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วยตามวิชาเอกที่สมัคร ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ
5.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

6. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้อื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ผู้สนใจสมัครได้ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075 – 251100 , 093-793-9314
 
  • 17 เม.ย. 2566 เวลา 17:56 น.
  • 4,761

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^