LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย.66

  • 17 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 น.
  • 1,897
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมหิวเตอร์ ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
    ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    คุณสมบัติทั่วไป
        1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
        2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        3. มีความสามารถด้านการตัดต่อวิดีโอ
        4. ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์
        5. มีความสารถในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
        6. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
        7. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
        8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
        9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        10. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
        1. ปฏิบัติงานสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปฐมวัย
        2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        3. จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
        5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
        6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
        7. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น
        9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หลักฐานที่ต้องบำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
    1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3ใบ
    6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    7. อื่น ๆ เช่น เอกลารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร
    1. รับสมัครในระหว่างวันที่ 12 - 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    2. สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานยุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2566 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
    วัน เวลาที่สอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
        1. สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
        2. สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

7. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

8. การรายงานตัว
    ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

9. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
    1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    2. เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1
    3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 056-737058 ในวันและเวลาราชการ
  • 17 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 น.
  • 1,897

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^