LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา

สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 19-27 เมษายน 2566

  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 15:44 น.
  • 8,074
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 19-27 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 19-27 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลำพูน เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    1) ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 อัตรา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
    1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566  รวม 3 เดือน 15 วัน
4. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

5. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
    5.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
        3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
        6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
        7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
        8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
        12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
        13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    5.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        1) ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ซึ่งต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาโปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
        2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกวันสุดท้าย และในวันจัดทำสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องยังไม่หมดอายุ

6. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 15:44 น.
  • 8,074

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <