LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา

  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
  • 25,322
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
(6) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(3) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามแนบท้ายประกาศ)

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

1.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยสอน
กลุ่มงาน บริการ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ช่วยและสนับสนุนในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(3) ช่วยเหลือและสนับสนุนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
(5) ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง โรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) เป็นผู้ที่เสื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(1ต) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางปริญญาตรีทางอื่นที่ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
2.2.2 กลุ่มงานบริการ
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft office
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและมีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรี่ขันธ์ในระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.20 น. - 16.30 น. โดยผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น
 
  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
  • 25,322

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^