LASTEST NEWS

06 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 06 มิ.ย. 2566สพม.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เเขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 7-16 มี.ค.2566

  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 21:17 น.
  • 9,098
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 7-16 มี.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 7-16 มี.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมประกันสังคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งและจํานวนที่รับสมัคร
1. ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
2.ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
3. ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 1 อัตรา
5. ครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000-15,000.- บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 วิชาภาษาจีน
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาจีน
2) มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
1)จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ หรือมีวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2) หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 วิชาสังคมศึกษา
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 วิชาแนะแนว
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยาแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.5 วิชานาฏศิลป์
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานาฏศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) หากมีประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(3) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
(5) มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูงตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(6) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ
(11) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(13) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร)
(14) มีผู้รับรองที่มีอาชีพรับราชการ / มั่นคง
(15) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร หรืองานธุรการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 043 511180
  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 21:17 น.
  • 9,098

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <