LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566

  • 18 ก.พ. 2566 เวลา 17:41 น.
  • 15,188
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
3.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3.2 ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน
3.3 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
1.3.6 ปฏิบัติงานในชอบข่ายและบริบทของโรงเรียนประจำ
1.3.7 ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
      - กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาคนตรี จำนวน 1 อัตรา

3.5 คำตอบแทน 18,000
3.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
3.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยนับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนักเรียน โรงเรียนประจำได้

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร้ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
      - กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
     วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครตัวยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (ในวัน เวลา ราชการ)
  • 18 ก.พ. 2566 เวลา 17:41 น.
  • 15,188

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^