LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท 28 พ.ย. 2566กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ

สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา เงินดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2566

  • 08 ม.ค. 2566 เวลา 17:05 น.
  • 3,000
สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา เงินดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา เงินดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560, ที่ ศธ 04009/ว 4608 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04092/ ว 6169 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565, ที่ ศธ 04006/ว 3861 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง ขอบข่ายงาน อัตราว่าง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ตำแหน่งเลขที่ พ311778) จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตำแหน่งเลขที่ พ311782) จำนวน 1 อัตรา

ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 เช่น วัณโรคในระยะ
แพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดสารเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.2.2 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
(2) ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
(3) ปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

อนึ่ง กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่มีวุฒิสูงกว่าที่ประกาศรับสมัครหากได้รับการสรรหาและเลือกสรรและสั่งจ้างแล้วจะขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าประกาศ
รับสมัครฯ ไม่ได้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2 : แนบท้ายประกาศนี้) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://web.pattani2.org โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 10 – 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ประกาศรับสมัคร
  • 08 ม.ค. 2566 เวลา 17:05 น.
  • 3,000

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^