LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 02 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 04 ม.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
  • 1,175
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา
  
2. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ                        
2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการจัดจ้าง ตามปีงบประมาณ
2.2 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
2.5 มีความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ ทำงานมีความเป็นมิตร สุภาพ  ต่อเพื่อนร่วมงาน
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ดังนี้     
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร 
 3.2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                           
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี            
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
            
4. อัตราจ้าง                        
4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,000 บาท     
4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตามปีงบประมาณ
  
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2566  เวลา o8.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร 
  • 04 ม.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
  • 1,175

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <