LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

  • 27 พ.ย. 2565 เวลา 22:45 น.
  • 3,552
โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 5

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา โดยงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ( ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย )

จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000.-บาท และเงินสมทบค่าประกันสังคมร้อยละ 5
ระยะเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ขอบข่ายงาน
1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3) จัดการอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมีความรู้ระดับปริญญาตรีตามวิชาเอกตามประกาศ
2.2เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดสําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สําเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-026245 ตั้งแต่วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
  >> ประกาศรับสมัคร
  • 27 พ.ย. 2565 เวลา 22:45 น.
  • 3,552

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^