LASTEST NEWS

04 ธ.ค. 2566สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 646 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2566 04 ธ.ค. 2566ขันนอต “หลักเกณฑ์-วิธีสอบ” ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ห้ามทุจริตไร้ซื้อขายตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2566“สุรศักดิ์” พร้อมแก้ปัญหาบ้านพักครู เสนอ ครม.ทำแฟลตครู 04 ธ.ค. 2566ก.ค.ศ.เตือนสอบครูผู้ช่วย ว 16/2557 สพฐ.ต้องโปร่งใส ไม่มีทุจริต 04 ธ.ค. 2566อาชีวะ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 342 อัตรา รายงานตัว 14-15 ธ.ค.2566 04 ธ.ค. 2566แผนงบ68สพฐ.เพิ่มสวัสดิการทำบ้านพักครู 04 ธ.ค. 2566สพฐ.ห่วงเด็กม.ปลาย สอบ TGAT-TPAT ไม่ทัน ออกประกาศหยุด 4-8 ธ.ค.นี้ 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 03 ธ.ค. 2566โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบ้านหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,000,-บาท 

  • 18 ต.ค. 2565 เวลา 21:14 น.
  • 1,263
โรงเรียนบ้านหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,000,-บาท 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,000,-บาท 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหลวง

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ด้วย โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง
    - ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท มีประกันสังคม
    - ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
         1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
         2) มีสัญชาติไทย
         3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
         4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
         7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
         14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
         1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         2) ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
         3) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและตามคําสั่งของโรงเรียนได้
         4) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพครู

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน หรือสมัครทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มรับสมัครหน้าเวบไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบประกาศ
  • 18 ต.ค. 2565 เวลา 21:14 น.
  • 1,263

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^