LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ต.ค.2565

  • 15 ต.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 1,308
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ต.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

ประกาศโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย

    ด้วยโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

    อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร งานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
    1.1 สาขาวิชาที่รับสมัคร
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
    1.3 ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
    2.5 เป็นผู้มีความสามารถทบทวนความรู้อย่างเข้มให้กับนักเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทดสอบในระดับต่าง ๆ ได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    3.2 มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง ออกโดยคุรุสภา

4. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
    4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    4.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่เพจ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2565

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    6.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครและสำเนา ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (ถ้ามี)
    6.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    6.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    6.7 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

7. การยื่นใบสมัคร
    ผู้สมัครรับและยื่นใบสมัครสอบแบบออนไลน์ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่กำหนดและนำเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงให้ คณะกรรมการตรวจสอบก่อนสอบข้อเขียน

8. วิธีการคัดเลือก
    สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

ประกาศรับสมัคร
 
  • 15 ต.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 1,308

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^