LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565

  • 10 ก.ค. 2565 เวลา 00:38 น.
  • 2,708
สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลําพูน เขต 1

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
    1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
         2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
         4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
         5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดหนองสมณะ อําเภอป่าซาง
3. ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท


4. ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตราพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กําหนด และตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน
5. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
6. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    6.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
         1) สัญชาติไทย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
         3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองคก์ รวิชาชีพนั้น ๆ
         7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
    6.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
         1) พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ซึ่งต้องมีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
        2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย และในวันจัดจ้างเป็นพนักงานราชการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ต้องยังไม่หมดอายุ

7. การรับสมัคร
    7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร
  • 10 ก.ค. 2565 เวลา 00:38 น.
  • 2,708

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^