LASTEST NEWS

28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท 28 พ.ย. 2566กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ 28 พ.ย. 25664 ใน 5 ของครู ชี้ ประเมินวิทยฐานะต้องไม่เพิ่มภาระงาน ลดการใช้กระดาษ​ กรรมการประเมินต้องมีมาตรฐานเดียวกัน 28 พ.ย. 2566ครม.เตรียมพิจารณาขึ้นเงินเดือนราชการ แย้มอาจไม่ใช่การปรับขึ้นทั้งระบบ 28 พ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2566 27 พ.ย. 2566สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 27 พ.ย. 2566โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท 27 พ.ย. 2566สพป. มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2566 27 พ.ย. 2566สพม.ชลบุรี ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 119 อัตรา - รายงานตัว 1 ธันวาคม 2566 27 พ.ย. 2566ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค.2566

สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565

  • 10 ก.ค. 2565 เวลา 00:38 น.
  • 3,398
สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลําพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11-22 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลําพูน เขต 1

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
    1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
         2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
         4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
         5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดหนองสมณะ อําเภอป่าซาง
3. ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท


4. ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตราพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กําหนด และตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน
5. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
6. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    6.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
         1) สัญชาติไทย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
         3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองคก์ รวิชาชีพนั้น ๆ
         7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
    6.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
         1) พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ซึ่งต้องมีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
        2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย และในวันจัดจ้างเป็นพนักงานราชการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ต้องยังไม่หมดอายุ

7. การรับสมัคร
    7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร
  • 10 ก.ค. 2565 เวลา 00:38 น.
  • 3,398

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^