LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2565ล่า 4 พันรายชื่อ! ค้านยุบศธจ. จี้ “ตรีนุช” ทบทวนร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯด่วน 07 ธ.ค. 2565“ตรีนุช”เข้มสถานศึกษาการ์ดห้ามตก หลังโควิดระบาดใหม่ช่วงเทศกาล 07 ธ.ค. 2565โรงเรียนวัดหนองเบน รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 6,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” ตั้งเป้านักเรียน 1 ล้านคนทำซีพีอาร์เป็น 06 ธ.ค. 2565ด่วน!! ลงทะเบียนเลย คุรุสภา เชิญร่วมฟังเสวนา วันครู ครั้งที่ 67 ปีพ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติบัตร 06 ธ.ค. 2565สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.2565 06 ธ.ค. 2565กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อน โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัยแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 06 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” ชงครม.เสิร์ฟของขวัญปีใหม่ให้ครู-นักเรียน

กศน.ราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 22 มิ.ย. 2565 เวลา 21:54 น.
  • 4,324
กศน.ราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศน.ราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินเดือน 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

     ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราซการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 27อ/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราว่าง
   ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
   สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
   อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ค่าตอบแทน
   เดือนละ 18,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์
   ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเดิมประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

5. ระยะเวลาการจ้าง
   ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลอง
ปฏิบัติงาน เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มจ้าง และเมื่อครบกำหนดสัญญา หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด จึงจะต่อสัญญาจ้างไม่เกินตามกรอบอัตรากำลัง (ปี 2564 - 2567)

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
   6.1 คุณสมบัติทั่วไป
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุทพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเทือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
        6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
        8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
        9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
        10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
        11) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองของรัฐ
        12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
        14) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิซาชีพนั้นๆ
        15) หากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะตัดสิทธิ์ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี

        หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาฯในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

6.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาทางการเงิน
      2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

7. การรับสมัคร
    7.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 25'65 (ภาคเข้า เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 22 มิ.ย. 2565 เวลา 21:54 น.
  • 4,324

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^